लोकवार्ता

निष्पक्ष निर्भीड पारदर्शक

प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात काढण्यात आले महिला आरक्षण सोडत

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी अनुसूचित जाती (एससी) महिला, अनुसूचित जमाती (एसटी) महिला आणि सर्वसाधारण (महिला) यांच्याकरिता आरक्षण सोडत मंगळवारी (ता. 31) चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात काढण्यात आली.

सोडतीसाठी ए-फोर साईजच्या को-या कागदावरुन आरक्षणाच्या चिठ्ठया तयार केल्या होत्या. एका रंगाच्या रबरने त्या गुंडाळून पारदर्शक ड्रम मध्ये टाकण्यात आल्या. त्यानंतर ड्रम फिरवून शालेय विद्यार्थ्यांच्या हातून चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या.
अनुसूचित जमाती महिलांसाठी प्रभाग ४१ व ४४ महिलांसाठी राखीव झाले आहेत.

प्रभागनिहाय आरक्षण पुढीलप्रमाणे

प्रभाग क्रमांक १ : तळवडे-रुपीनगर-त्रिवेणीनगर (१. महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक २ : चिखली गावठाण-मोरेवस्ती-कुदळवाडी (१. एससी, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ३ – मोशी, बोऱ्हाडेवाडी-जाधववाडी (१. महिला, २. खुला ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ४ : मोशी गावठाण-गंधर्वनगरी-डुडूळगाव (१. महिला, २. खुला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ५ : चऱ्होली-चोविसावाडी-वडमुखवाडी (१. महिला, २. खुला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ६ : दिघी-बोपखेल (१. एसटी, २.महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ७ : भोसरी सॅण्डविक कॉलनी (१. महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ८ : भोसरी गावठाण-गवळीनगर-शितलबाग (१. महिला, २. महिला, ३.खुला)

प्रभाग क्रमांक ९ : भोसरी, धावडेवस्ती-चक्रपाणी वसाहत (१. महिला, २. खुला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक १० : भोसरी, इंद्रायणीनगर-लांडेवाडी-गव्हाणेवस्ती (१. महिला, २. खुला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ११ : भोसरी, बालाजीनगर-लांडेवाडी-स्पाइन रस्ता (१. एससी महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक १२ : चिखली,घरकुल-नेवाळेवस्ती (१. महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक १३ : चिखली, मोरेवस्ती-म्हेत्रेवस्ती (१. महिला, २. महिला, ३. खुला)

प्रभाग क्रमांक १४ : निगडी, यमुनानगर (१. एससी महिला, २. महिला, ३. खुला)

प्रभाग क्रमांक १५ : संभाजीनगर-पूर्णानगर-शाहूनगर (१. महिला, २. खुला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक १६ : नेहरूनगर-विठ्ठलनगर-यशवंतनगर (१. एससी, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक १७ : संत तुकारामनगर-महात्मा फुलेनगर (१. एससी, २. महिला, ३. खुला)

प्रभाग क्रमांक १७ : संत तुकारामनगर-महात्मा फुलेनगर (१. एससी, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक १८ : मोरवाडी-अजमेरा कॉलनी-गांधीनगर-खराळवाडी (१. एससी महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक १९ : चिंचवड स्टेशन-मोहननगर-आनंदनगर (१. एससी महिला, २. महिला ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक २० : काळभोरनगर-रामनगर-अजंठानगर (१. एससी महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक २१ : आकुर्डी गावठाण-दत्तवाडी (१. महिला २. महिला ३. खुला)

प्रभाग क्रमांक २२ : निगडी गावठाण-ओटास्किम (१. एससी, २. महिला, ३. खुला)

प्रभाग क्रमांक २३ : निगडी, भक्ती शक्ती-वाहतूकनगरी (१. महिला, २. खुला, ३. खुला)

प्रभाग क्रमांक २४ : रावेत-किवळे-मामुर्डी (१. एससी महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक २५ : वाल्हेकरवाडी (१. एससी, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक २६ : चिंचवडेनगर-बिजलीनगर-दळवीनगर (१. महिला, २. खुला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक २७ : उद्योनगर-रामकृष्ण मोरे सभागृह (१. महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक २८ : चिंचवड, केशवनगर-श्रीधरनगर (१. महिला, २. खुला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक २९ : भाटनगर-पिंपरी कॅम्प-मिलिंनदगर (१. एससी, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ३० : पिंपरीगाव-वैभवनगर (१. महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ३१ : काळेवाडी-विजयनगर-नढेनगर (१. महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ३२ : काळेवाडी, तापकीरनगर-ज्योतीबानगर (१. एससी, २. महिला, ३. खुला)

प्रभाग क्रमांक ३२ : काळेवाडी, तापकीरनगर-ज्योतीबानगर (१. एससी, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ३३ : रहाटणी-तापकीरनगर (१. महिला, २. खुला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ३४ : थेरगाव, बापुजीबुवानगर-शिवतीर्थनगर (१. एससी महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ३५ : थेरगाव, बेलठिकानगर-पडवळनगर-पवारनगर (१. एससी महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ३६ : थेरगाव, गणेशनगर-संतोषनगर-पद्मजी पेपर मिल (१. महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ३७ : ताथवडे-पुनावळे (१. एससी महिला, २. महिलाला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ३८ : वाकड (१. एससी, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ३९ : पिंपळेनिलख-वाकड (१. एससी, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ४० : पिंपळेसौदागर (१. महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ४१ : पिंपळेगुरव गावठाण-वैदुवस्ती-जवळकरनगर (१. एससी महिला, २. एसटी महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ४१ : पिंपळेगुरव गावठाण-वैदुवस्ती-जवळकरनगर (१. एससी महिला, २. एसटी महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ४२ : कासारवाडी-फुगेवाडी (१. महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ४३ : दापोडी (१. एससी महिला, २. महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ४४ : पिंपळेगुरव-काशिदनगर-मोरया पार्क (१. एससी, २. एसटी महिला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ४५ : नवी सांगवी (१. महिला, २. खुला, ३. खुला)
प्रभाग क्रमांक ४६ : जुनी सांगवी (१. एससी, २. महिला, ३. महिला, खुला)

एका क्लिक मध्ये शेअर करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
या मकर संक्रातीला करा असा हटके लूक। marathi makar sankranti look म्युच्युअल फंड म्हणजे काय ? mutualfunds health insurance घेणं कितपत फायद्याचं आहे ? कोल्हापुरातील top १० nonveg हॉटेल्स जयपुरात सजली मराठी अप्सरा | sonalee kulkarani